STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN
     ISSN: 2147-5210 (Online)
Kullanıcı Adı
Şifre
Yeni Üye|Şifremi Unuttum
HAKEM ve EDİTÖR GİRİŞİ Yayın İlkeleri Kurullar Editörler Tarandığımız İndexler
Bugünkü Ziyaret
: 173
Toplam Ziyaret
: 579772
Yıl:2019 Cilt: 9  Sayı: 17  Alan: Türkoloji

Yunus Kaplan
PRİŞTİNELİ VÂSIK VE BİLÂDİYYESİ
 
Bilâdiyyeler, genellikle Osmanlı coğrafyasındaki yerleşim yerleri hakkında yazılmış olan manzum türlerden biridir. Bu türdeki şiirler, muhteva bakımından çeşitli şehirler hakkında yazılmış olan şehrengizlerle benzerlik gösterir. Ancak bilâdiyyeler yerleşim yerleri hakkında ayrıntılı bilgi vermekten ziyade bu yer isimlerinin tevriyeli bir şekilde kullanımlarının tercih edilmiş olmalarıyla şehrengizlerden ayrılır. Edebiyatımızda bu türde yazılmış olan şiir sayısı oldukça sınırlıdır. Daha önceki yapılan çalışmalar ışığında bu türde Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî, Derviş Ömer Efendi, Fasîhî, Zihnî Efendi, İştibî Ahmed Efendi, Mecdî ve Lutfî’nin bilâdiyye sahibi olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan Fasîhî’nin bilâdiyyesi elde değildir. Yaptığımız mecmua taramaları esnasında bu şairler dışında hayatı hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi olmayan ancak 18. yüzyıl şairlerinden olduğu anlaşılan Vâsık mahlaslı bir şairin daha bilâdiyyesinin olduğunu tespit ettik. Tespit ettiğimiz bu şiirle birlikte edebiyatımızda bu türü tercih eden şair sayısı sekize, elde olan şiir sayısı ise yediye çıkmaktadır. Bu çalışmada örneklerine az rastlanan nazım türlerinden biri olan bilâdiyyeler üzerinde genel bir değerlendirme yapılmış, ardından Vâsık’ın bilâdiyyesinin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde durularak çeviriyazılı metni verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Klasik Türk Edebiyatı, 18. Yüzyıl, Vâsık, Bilâdiyye.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.110

Vasık from Kutahya and His Biladiyye
 
Generally biladiyyes are one of the genres of manzums written about the settlements in Ottoman geography. These genres of poems are similar to the şehrengizs written about the various cities in terms of content. However, the biladiyyes differ from the şehrengizs preferred being used the names of the settlements in terms of tevriye rather than they gave detailed information about these settlements. The number of the poems written in this genre is limited in our literature. In the light of the studies before, it was detected that Arayıcı-zade Hüseyin Ferdi, Derviş Ömer Efendi, Fasihi Zihni Efendi, Mecdi and Lutfi had the biladiyyes about this genre. Among them, The biladiyye of Fasihi is not at hand. During the scannings of the mecmuas we did, except from these poets, we detected one more poet with the nickname of Vasık not having any information about his life in the sources and known from the 18th century poets had biladiyye. With this poem we detected, the number of the poets preferred this genre increases to eight, and the number of the poems at hand increases to seven. In this study, a general evaluation was made on the biladiyyes, one of the genre of verses having uncommon samples, later, translated transcripted text emphasizing the form and content characteristics of Vasık’s biladiyye was given.

Keywords: Classical Turkish Literature, 16th Century, Biladiyye, Vasık.

DOI Number: 10.19039/sotod.2019.110

Tam Metin

Copyright 2019 STUDIES OF THE OTTOMAN DOMAIN. | Xdizayn